Symfony的版本发布

v2.6.0-BETA1

版本发布时间: 2014-11-04
created tag 2.6.0-BETA1