CODE 项目整体迁移至码云平台(https://gitee.com)公告
开源春哥 / zentaopms PHP

禅道是第一款国产的开源项目管理软件。它集产品管理、项目管理、质量管理、文档管理、组织管理和事务管理于一体,是一款专业的研发项目管理软件,完整地覆盖了项目管理的核心流程。注重实效的管理思想,合理的软件架构,简洁高效的操作,优雅的代码实现,灵活的扩展机制,强大而易用的api调用机制,多语言支持,多风格支持,搜索功能,统计功能——这一切,您通过禅道,都可以拥有!禅道在手,项目无忧!

http://www.zentao.net

项目管理 项目管理软件 任务管理 缺陷管理
拷贝地址

项目最近一次提交:7 年多 前 f68f06dc1

文件列表 提交日期 作者 提交信息 提交编号
bin / 2011-05-01 06:20:23 No_avatar wangchunsheng + add the tools for testing. 04001198
build / 2011-04-14 07:55:18 No_avatar wangyidong * fix for task #396 cd92aee6
config / 2011-04-22 02:42:23 No_avatar wangchunsheng * upgrade the version. fdc2a823
db / 2011-05-02 06:01:22 No_avatar wangchunsheng + add bug-export page. 25084b52
doc / 2011-04-30 06:57:22 No_avatar wangchunsheng + add the changelog of 2.0. a5cab179
framework / 2011-05-01 03:15:57 No_avatar wangyidong + set cookie lang and theme for firs... a4d12a2e
lib / 2011-05-01 11:29:53 No_avatar chencongzhi520@gmail.com * adjust the code. 3223d706
media / 2010-08-04 14:21:33 No_avatar wangchunsheng + add media directory. 18004ae3
misc / 2010-11-13 13:47:07 No_avatar wangchunsheng * adjust the doc genarator. a3642647
module / 2011-05-04 12:30:53 No_avatar wangyidong * fix for requestType GET of check p... f68f06dc
www / 2011-05-02 06:59:36 No_avatar wangchunsheng * adjust the ftoot style. cb648256
Makefile 2011-05-03 01:11:01 No_avatar wangchunsheng * when packaging, add the .htaccess ... c9eaf26c
VERSION 2011-04-30 06:40:54 No_avatar wangchunsheng + upgrade to 2.0. 5c1367dc