CODE 项目整体迁移至码云平台(https://gitee.com)公告
开源春哥 / zentaopms PHP

禅道是第一款国产的开源项目管理软件。它集产品管理、项目管理、质量管理、文档管理、组织管理和事务管理于一体,是一款专业的研发项目管理软件,完整地覆盖了项目管理的核心流程。注重实效的管理思想,合理的软件架构,简洁高效的操作,优雅的代码实现,灵活的扩展机制,强大而易用的api调用机制,多语言支持,多风格支持,搜索功能,统计功能——这一切,您通过禅道,都可以拥有!禅道在手,项目无忧!

http://www.zentao.net

项目管理 项目管理软件 任务管理 缺陷管理
拷贝地址

项目最近一次提交:6 年多 前 b52a0d56d

文件列表 提交日期 作者 提交信息 提交编号
bin / 2012-02-23 00:35:58 No_avatar wangchunsheng + add new white list for action. d04bd958
build / 2012-04-10 11:57:06 No_avatar wangchunsheng * adjust the sae package. b52a0d56
config / 2012-03-04 02:21:48 No_avatar wangchunsheng * fix the error when upgrade. 1d7a142b
db / 2012-02-22 13:07:29 No_avatar wangchunsheng * adjust the order field's length. 2342c07b
doc / 2012-03-02 11:08:10 No_avatar wangchunsheng * add change logs of 3.0.beta1, 3.0.... acf52ee1
framework / 2012-03-01 06:16:28 No_avatar shiyangyangwork@yahoo.cn * adjust code for warning of ext css... 14ca1626
lib / 2012-02-21 07:22:58 No_avatar wangchunsheng * convert to unix format. 65e19fa8
media / 2010-08-04 14:21:33 No_avatar wangchunsheng + add media directory. 18004ae3
misc / 2010-11-13 13:47:07 No_avatar wangchunsheng * adjust the doc genarator. a3642647
module / 2012-03-04 02:21:48 No_avatar wangchunsheng * fix the error when upgrade. 1d7a142b
test / 2011-06-24 01:40:49 No_avatar wangchunsheng * Revert the old version. 58c20b4e
www / 2012-03-03 01:20:39 No_avatar wangchunsheng * adjust the css code. 6e6b0df3
Makefile 2012-04-10 11:57:06 No_avatar wangchunsheng * adjust the sae package. b52a0d56
VERSION 2012-03-02 10:56:07 No_avatar wangchunsheng * change the version to 3.0.stable. a5bf13ab