CODE 项目整体迁移至码云平台(https://gitee.com)公告
开源春哥 / zentaopms PHP

禅道是第一款国产的开源项目管理软件。它集产品管理、项目管理、质量管理、文档管理、组织管理和事务管理于一体,是一款专业的研发项目管理软件,完整地覆盖了项目管理的核心流程。注重实效的管理思想,合理的软件架构,简洁高效的操作,优雅的代码实现,灵活的扩展机制,强大而易用的api调用机制,多语言支持,多风格支持,搜索功能,统计功能——这一切,您通过禅道,都可以拥有!禅道在手,项目无忧!

http://www.zentao.net

项目管理 项目管理软件 任务管理 缺陷管理
拷贝地址

项目最近一次提交:大约 6 年 前 7a41469d8

文件列表 提交日期 作者 提交信息 提交编号
bin / 2012-08-31 06:40:22 No_avatar wangchunsheng + add the files to combine and minif... dca15157
build / 2012-07-27 02:57:29 No_avatar wangchunsheng * adjust the packing of syun version. b6ac217b
config / 2012-07-23 14:51:29 No_avatar wangyidong * adjust db prefix for extension. 57d7a7a8
db / 2012-09-02 02:54:15 No_avatar wangyidong - delete pro power. 7a35c59c
doc / 2012-07-16 03:16:55 No_avatar chencongzhi520@gmail.com * Adjust the changelog of 3.2.1 4c9531e4
framework / 2012-08-31 08:28:59 No_avatar wangchunsheng * finish task #874. 7788f109
lib / 2012-08-30 08:43:57 No_avatar wangyidong * fix bug. 1b462054
media / 2010-08-04 14:21:33 No_avatar wangchunsheng + add media directory. 18004ae3
misc / 2010-11-13 13:47:07 No_avatar wangchunsheng * adjust the doc genarator. a3642647
mobile / 2012-05-04 05:59:47 No_avatar wangchunsheng + import the code of corona. 135ea02e
module / 2012-09-02 06:11:33 No_avatar wangchunsheng + add the js for project create page. 7a41469d
test / 2011-06-24 01:40:49 No_avatar wangchunsheng * Revert the old version. 58c20b4e
www / 2012-09-02 03:23:38 No_avatar chencongzhi520@gmail.com * adjust the icons. a2f45830
Makefile 2012-08-31 07:14:27 No_avatar wangchunsheng * adjust the Makefile. 15d13364
VERSION 2012-07-16 08:08:43 No_avatar shiyangyangwork@yahoo.cn * modified VERSION bc386735