CODE 项目整体迁移至码云平台(https://gitee.com)公告
开源春哥 / zentaopms PHP

禅道是第一款国产的开源项目管理软件。它集产品管理、项目管理、质量管理、文档管理、组织管理和事务管理于一体,是一款专业的研发项目管理软件,完整地覆盖了项目管理的核心流程。注重实效的管理思想,合理的软件架构,简洁高效的操作,优雅的代码实现,灵活的扩展机制,强大而易用的api调用机制,多语言支持,多风格支持,搜索功能,统计功能——这一切,您通过禅道,都可以拥有!禅道在手,项目无忧!

http://www.zentao.net

项目管理 项目管理软件 任务管理 缺陷管理
拷贝地址

项目最近一次提交:接近 6 年 前 ac8324d66

文件列表 提交日期 作者 提交信息 提交编号
bin / 2012-11-28 07:35:43 No_avatar wangyidong * chang name to win2unix. a5921184
build / 2012-11-29 03:34:57 No_avatar wangchunsheng * when start, change the port of apa... f5ee2e90
config / 2012-11-30 06:06:33 No_avatar wangyidong + add webapp module. 8610f6b0
db / 2012-12-03 01:45:42 No_avatar wangyidong * fix a bug for sql file. 980a1ebb
doc / 2012-11-29 08:17:58 No_avatar wangchunsheng + add help links. 7bbfbd3b
framework / 2012-11-28 06:55:35 No_avatar chencongzhi520@gmail.com * code for task#948. f143a7aa
lib / 2012-11-23 11:00:51 No_avatar wangchunsheng * adjust the mkdir() params. 4ebb86bd
media / 2010-08-04 14:21:33 No_avatar wangchunsheng + add media directory. 18004ae3
misc / 2010-11-13 13:47:07 No_avatar wangchunsheng * adjust the doc genarator. a3642647
mobile / 2012-05-04 05:59:47 No_avatar wangchunsheng + import the code of corona. 135ea02e
module / 2012-12-03 02:32:13 No_avatar wangyidong - remove useless code. ac8324d6
test / 2011-06-24 01:40:49 No_avatar wangchunsheng * Revert the old version. 58c20b4e
www / 2012-12-02 10:39:13 No_avatar wangchunsheng * adjust the table id. 9c30cf55
Makefile 2012-12-02 02:10:28 No_avatar wangyidong * add zentaotask zentaotest zentaost... 63e3d733
VERSION 2012-11-30 02:24:24 No_avatar wangchunsheng * upgrade the version. a057e9c9