CODE 项目整体迁移至码云平台(https://gitee.com)公告
开源春哥 / zentaopms PHP

禅道是第一款国产的开源项目管理软件。它集产品管理、项目管理、质量管理、文档管理、组织管理和事务管理于一体,是一款专业的研发项目管理软件,完整地覆盖了项目管理的核心流程。注重实效的管理思想,合理的软件架构,简洁高效的操作,优雅的代码实现,灵活的扩展机制,强大而易用的api调用机制,多语言支持,多风格支持,搜索功能,统计功能——这一切,您通过禅道,都可以拥有!禅道在手,项目无忧!

http://www.zentao.net

项目管理 项目管理软件 任务管理 缺陷管理
拷贝地址

项目最近一次提交:接近 4 年 前 98bb42a33

文件列表 提交日期 作者 提交信息 提交编号
bin / 2014-06-20 02:18:08 No_avatar wangyidong * finish task #1893. eee2645f
config / 2014-12-16 08:15:30 No_avatar wangyidong * change for 6.4 version. 644fc7df
db / 2014-12-09 15:23:02 No_avatar xia0ta0 - remove default date. 08995fda
doc / 2014-12-16 09:15:47 No_avatar wangyidong * add 6.4 changelog. dea2622f
framework / 2014-12-12 09:36:14 No_avatar xia0ta0 * code for task#2172. 118d2e9a
lib / 2014-12-16 10:55:22 No_avatar Catouse * fix select buttons. 6e514896
module / 2014-12-24 09:07:49 No_avatar wangyidong * fix a bug. 98bb42a3
test / 2013-02-19 07:51:51 No_avatar wangchunsheng * adjust the init script for testing. 510c001b
tmp / 2014-08-20 10:54:50 No_avatar xia0ta0 Merge branch 'master' of github.com:e... 41c3ffae
tools / 2014-10-10 08:47:31 No_avatar wangyidong + add zdog.sh. 85505bcd
www / 2014-12-18 03:54:33 No_avatar wangyidong * fix a bug. 0099f3e3
.gitignore 2014-12-19 01:05:41 No_avatar wangyidong * adjust code. 0c0f8d85
COPYING 2014-11-27 16:53:58 No_avatar wwccss * move it temp. cfc27b45
COPYING.LESSER 2014-11-27 16:53:58 No_avatar wwccss * move it temp. cfc27b45
Makefile 2014-08-26 03:25:44 No_avatar wangyidong * remove download notify. 14508064
README.md 2013-11-20 10:23:54 No_avatar xia0ta0 * change file encoding = utf-8. e8556092
VERSION 2014-12-16 08:15:30 No_avatar wangyidong * change for 6.4 version. 644fc7df

README.md

欢迎访问禅道项目管理软件主站,获得最新动态和文档支持。